สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย

การชำระเงินค่าธรรมเนียมนักศึกษา

ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ประกัน

HOTLINE สายด่วน COVID-19 RMUTTO

มาตรการรับมือ Covid-19

โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อยู่ห่างๆ....อย่างห่วงๆ

แผนปฏิบัติcovid-19.jpg

ติดต่อสอบถามการใช้งาน

  • ระบบ E-learing_RMUTTO

Line ID : @wza0013o หรือ สแกน QR Code

ติดต่อสอบถามการใช้งาน

  • ระบบ Google Hangouts Meet

  • ระบบ Zoom

  • ระบบ Google Hangouts Meet

Line ID : @251opcbo หรือ สแกน QR Code

จัดทำโดย งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ