อยู่ห่างๆ....อย่างห่วงๆ

การชำระเงินค่าธรรมเนียมนักศึกษา

HOTLINE สายด่วน COVID-19 RMUTTO

มาตรการรับมือ Covid-19

โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

พื้นที่การแพร่กระจายและจำนวนผู้ติดเชื้อ

อ้างอิงจาก : https://covidtracker.5lab.co/

ติดต่อสอบถามการใช้งาน

  • ระบบ E-learing_RMUTTO

Line ID : @wza0013o หรือ สแกน QR Code

ติดต่อสอบถามการใช้งาน

  • ระบบ Google Hangouts Meet

  • ระบบ Zoom

  • ระบบ Google Hangouts Meet

Line ID : @251opcbo หรือ สแกน QR Code

จัดทำโดยงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ