แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม คำขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

แบบฟอร์ม เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

แบบแจ้งความประสงค์ขออนุญาตปฏิบัติงานที่บ้าน : Work At Home

แนวปฏิบัติ