เครื่องมือการเรียน การประชุม

และการทำงานออนไลน์

แนวทางการใช้ซอฟต์แวร์

ขอแนะนำเฉพาะเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยได้ฟรี และสามารถควบคุมการเข้าถึงสื่อต่างๆ ให้อยู่ในวงของพนักงานองค์กรเท่านั้น

(1) สำหรับการเรียนการสอนระยะไกล

  • ผู้สอนสามารถบันทึกวิดีโอการสอนของตนแล้วแจกจ่ายให้ผู้เรียนผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ (cloud storage) ด้วย Google Drive แล้วจำกัดสิทธิการเข้าถึง

  • ผู้สอนสามารถถ่ายทอดสดการสอนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (video conference) ด้วย Zoom Cloud Meetings หรือ Google Meet

  • ผู้สอนสามารถสร้างและใช้งานห้องเรียนออนไลน์ (e-classroom) ด้วย Google Classroom และ E-learing_RMUTTO ซึ่งเครื่องมือทั้งคู่มีคุณลักษณะที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เช่น การแจกจ่ายเอกสารประกอบการสอน การสนทนา การสร้างกระดานถามตอบ การมอบหมายงานหรือสั่งการบ้าน การตรวจงาน การสร้างแบบทดสอบ และการให้คะแนน เป็นต้น

(2) สำหรับทำงานจากทางบ้าน

  • ทำเอกสารสำนักงานด้วย Google Drive

  • จัดเก็บข้อมูลและแลกเปลี่ยนไฟล์ข้อมูลกันด้วย Google Drive

  • ใช้ e-manage ในการรับ ส่ง เอกสาร ภายในมหาวิทยาลัย

  • ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (video conference) ด้วย Zoom Cloud Meetings หรือ Google Meet

1 ZOOM Cloud Meetings

2 Google Classroom

3 Google Meet

4 E-learing_RMUTTO

5 E-manage Rmutto

6 คู่มือ/ขั้นตอนการเชื่อมต่อ VPN ของมหาวิทยาลัย ในส่วนของเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

คู่มือการใช้งาน VPN สำหรับ Windows10

คู่มือการใช้งาน VPN สำหรับ Windows7

how to vpn.docx
how to vpn win 7.docx